جواب این سوال کاملا بستگی به موارد مختلفی دارد که برخی از آنها را در ادامه مشاهده می فرمایید .

  • تعداد کلماتی که انتخاب می نمایید
  • میزان رقابت در کلمات کلیدی شما
  • نوع کلماتی که انتخاب می نمایید و نحوه تبلیغات آن
  • کیفیت وب سایت شما
  • میزان بودجه ای که صرف می نمایید
  • میزان تعرفه ای که گوگل بابت هر کلیک از آگهی شما کسر می نماید