قطعا پاسخ مثبت است و کلیه دسترسی ها از جمله دسترسی های خوده وب سایت ، در صورتی که هاست و دامنه را ما برای شما خریداری کرده باشیم دسترسی های دامنه و هاست نیز تحویل شما داده خواهد شد