در صورتی که بخواهید بجای موزیک بر روی تیزر شما صدای گوینده قرار بگیرد با پرداختی اضافه تر میتوانید به مقصود خود برسید . برای اطلاع از میزان مبلغ پرداختی بایستی که خواسته های خود را با مجموعه مطرح سازید تا قیمت دقیق خدمت شما اعلام گردد .