بعد از اینکه تصمیم گرفتید پروژه طراحی سایت خود را به تیم سایت کیپر بسپارید و بعد از توافق بر سر طرح قالب سایت مبلغی به عنوان پیش پرداخت دریافت خواهد شد و سپس در هنگام تحویل طرح اولیه نیز درصدی دیگر از مبلغ باید پرداخت گردد و سپس بعد از اعمال ویرایشات نهایی و کامل شدن سایت کل مبلغ تسویه خواهد گردد