متاسفانه نفرات زیادی هستند که به دلیل نیافتن شرکتی مناسب در زمان افدام به طراحی سایت دارای وبسایتی ضعیف و دارای نقص فراوان هستند . خوشبختانه قابلیت رفع نقص و ویرایش برخی از آنها برای ما فراهم است و نیازی نیست که از صفر وب سایتی جدید طراحی کنید . در صورتی که وب سایت شما ایراد های فراوانی داشته باشد بهتر است که به فکر سایتی جدید برای خود باشید .
سئو سایت هایی که پر از نقص هستند کاری اشتباه و بی نتیجه خواهد بود و تنها دور ریختن هزینه را در پی دارد