برای دریافت قابلیت درگاه پرداخت آنلاین پس از اتمام سایت باید مدارک شما برای شرکت های مربوطه ارسال گردد . برای دریافت درگاه از بانک های معتبر همچون ملت ، ملی و … باید حتما نماد اینماد دریافت گردد . در غیر اینصورت باید از درگاه های دیگر همچون زرین پاب استفاده نمود