یکی از مهمترین الویت های ما در طراحی سایت ها استانداردهای گوگل می باشد و همواره آنها را در تمامی سایت های خود امال خواهیم کرد تا بتوانیم بهترین نتیجه را داشته باشیم