طبق قرارداد این مجموعه موظف است که یک جلسه رایگان آموزش حضوری داشته باشد و یا اینکه فیلم های مورد نیاز برای استفاده از قالب را برای مشتریان ارسال نماید