بله برخی از نیروهای این مجموعه مسلط به زبان انگلیسی و استخراج مطالب از سایت ها و منابع انگلیسی زبان می باشند بنابراین در رابطه با تولید محتوای سئو شده انگلیسی هم میتوانید روی این مجموعه حساب ویژه ای باز نمایید