ما از تیزر سوم به بعد برای کلیه مشتریان خود تخفیفات مناسبی را در نظر خواهیم گرفت که و هر چه تعدا درخواست های نیز افزایش یابد این درصد تخفیف بیشتر خواهد شد